Tuesday, April 4, 2017

Another Haiku

Its early spring
But in my weary mind
Winter looms large yet..

--
Anant Dhavale

A Haiku

Deserted noon
A fan squeaks
Beneath the hot roof

--
Anant Dhavale

Sunday, March 12, 2017

A couple of Haikus..

2.

The summit looks
At you, from a distance
Such a still gaze


2.

Flock lands on ice
A perfect coherence
The world moves on


--
Anant Dhavale

Monday, September 26, 2016

पहाटेचे हायकू

पहाटेचे हायकू

++

पहाटेची नीरवता
तांबडं फुटण्याची
आसमंती वेळ

++

दूरवर काही खूडबूड
सुरू होते आहे
दिवसाची लगबग

++

ह्या नंतर सूरू होतील
कितीतरी गोष्टी
दिवसासोबत कलंडत जातील

--

अनंत ढवळे

डब्लीन  (ओहायो)

Tuesday, January 19, 2016

1

आपलीच उदासी
भिरभिरते आहे
दुपारच्या उन्हाळ वावटळीत

--
अनंत ढवळे 

Friday, January 8, 2016

हायकू

खिडकीच्या गजांमधून
काचेच्या पटातून
उजेड निथळतो कुठून कुठून

अनंत ढवळे