Monday, October 9, 2017

मेपल

 रंग बदलू जाताहेत
 मेपलची पाने
अजून एक वर्ष उलटून गेलेलं

**

अनंत  ढवळे

Sunday, October 1, 2017

俳句


マラテ

俳句

समोरच्या चित्रात
मी वगळता
सगळं काही संपूर्ण


++

चित्रातला माणूस
शेतातली पायवाट
एक  निर्वैर बघणं

++
आणखीनच
दूर - दूर होत जातात
दुरातले निळसर डोंगर

++

अफाट शांतता
एक ओंडका  कोसळून पडलेला
बाजूला वेली, काटेरी झुडुपे


++

एवढा अंधार
की दिसतच नाहीए 
पुढ्यातली दरी

++

कुणीतरी कोरून
अर्ध्यात सोडल्यासारखी
ही जंगलवेळ

++

पावसाची लय
 गेल्या दिवसांसारखी
 संथ, सतत


++मी ऐकत जातोय
पाखरू झपापून गेल्याचा
नुसताच आवाज

++

अनंत ढवळे

Thursday, September 14, 2017

1

 पावसाची लय
 गेल्या दिवसांसारखी
 संथ, सतत


-

अनंत ढवळे

Saturday, September 9, 2017

1

समोरच्या चित्रात
मी वगळता
सगळं काही संपूर्ण


--

चित्रातला माणूस
शेतातली पायवाट
एक  निर्वैर बघणं


--

अनंत ढवळेTuesday, September 5, 2017

हायकू

आणखीनच
दूर - दूर होत जातात
दुरातले निळसर डोंगर

++

अफाट शांतता
एक ओंडका  कोसळून पडलेला
बाजूला वेली, काटेरी झुडुपे


++

एवढा अंधार
की दिसतच नाहीए 
पुढ्यातली दरी

++

कुणीतरी कोरून
अर्ध्यात सोडल्यासारखी
ही जंगलवेळ

++


मी ऐकत जातोय
पाखरू झपापून गेल्याचा
नुसताच आवाज


अनंत  ढवळेTuesday, April 4, 2017

Another Haiku

Its early spring
But in my weary mind
Winter looms large yet..

--
Anant Dhavale

A Haiku

Deserted noon
A fan squeaks
Beneath the hot roof

--
Anant Dhavale